Danh sách trung tâm bảo hành sản phẩm chính hãng:

1. Trung tâm bảo hành FPT

2. Trung tâm bảo hành Samsung

3. Trung tâm bảo hành HTC

4. Trung tâm bảo hành Apple